Skip to main content

Combination Ticket A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Tickets & Passes

(날짜 미지정형) 레고랜드를 하루 동안 방문 할 수 있는 티켓!

  • 방문 날짜 사전 예약이 필요한 오픈형 예매권입니다.

Lorem Ipsum

Passes and Benefits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 
Combination Ticket A
Lorem ipsum dolor sit amet

Platinum

£1

1일 예매권
* 방문일자 사전 예약 필수

성인/청소년

₩60,000

어린이

₩50,000

레고랜드® 코리아 리조트 내 식음료 할인

레고랜드® 코리아 리조트 내 식음료 할인

레고랜드® 코리아 리조트 내 리테일샵 할인 (중복할인 불가)

레고랜드® 코리아 리조트 내 리테일샵 할인 (중복할인 불가)

성인 식사 메뉴 1개 이상 주문 시 1개 어린이 메뉴 무료 제공 (주중 ONLY ※ 공휴일 제외)

성인 식사 메뉴 1개 이상 주문 시 1개 어린이 메뉴 무료 제공 (주중 ONLY ※ 공휴일 제외)

Health